REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Orzeźwiające doładowanie”

 

§ 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD

1.    Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Orzeźwiające doładowanie” („Akcja Promocyjna”) jest Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015664, kapitał zakładowy: 600 292 600 zł, NIP: 524-21-06-963, zwanym dalej Organizatorem, przy współpracy z s.a. Coca-Cola Services z siedzibą przy 1424 Chaussée de Mons, B- 1070 Bruksela, Belgia, numer identyfikacyjny BE0462525791.

2.    Współorganizatorem oraz dostawcą nagród, o których mowa w dalszej części niniejszego regulaminu jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w (02-677) Warszawie przy ul. Taśmowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi 48.456.500,00 zł, zwana dalej „P4”.

 

§ 2 PRZEDMIOT PROMOCJI

1.    Akcją Promocyjną objęte są napoje gazowane: Fanta Pomarańczowa, Fanta Cytrynowa, Fanta Truskawkowa i Sprite – w jednostkowych opakowaniach detalicznych o pojemności 0.5, 1.0, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25 litra (plastikowe butelki niezwrotne) zwane dalej jako „Produkty”.

2.    Opakowania Produktów oznaczone są jako promocyjne poprzez umieszczenie na ich etykiecie informacji o Akcji Promocyjnej oraz dwunastoznakowego literowo-cyfrowego kodu promocyjnego na wewnętrznej stronie wszystkich nakrętek Produktów („Kod PIN”), uprawniającego do odbioru nagród, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.

3.    Akcją Promocyjną objęte są: Oferta Play na Kartę, Oferta Play na Kartę Rok Ważności Konta, Oferta Play na Kartę Lubię to!, Oferta Formuła Play na Kartę, Oferta FORMUŁA MINI MAX na Kartę, Play Fresh, Oferta Promocyjna Lubię to!.

 

§ 3 UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1.    W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Akcji Promocyjnej ukończyły 13 lat, zwane dalej „Uczestnikami”.

2.    W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora,P4 oraz Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę), osoby współpracujące z Organizatorem,P4 oraz Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. na podstawie umów cywilno-prawnych, oraz pracownicy podmiotów świadczący usługi na rzecz Organizatora i P4 przy organizowaniu Akcji Promocyjnej na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy Agencji Reklamowych biorących udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

3.    Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest łączne spełnienie przez Uczestnika w okresie od 1 kwietnia 2015 godz. 00:00 do 30 listopada 2015 r. godz. 23.59: 00 poniższych wymagań:

a.    Ukończone 13 lat;

b.    Rejestracja konta Uczestnika: na stronie www.kodorzezwienia.pl (zgodnie z instrukcjami na stronie) lub poprzez wysłanie SMSa z Kodem PIN na numer promocyjny 570 002 080 („Numer Promocyjny”);

c.    Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

d.    Nabycie co najmniej 1 (jednego) Produktu;

e.    Przesłanie Kodu PIN w sposób opisany poniżej:

- przy użyciu aplikacji do przekazywania kodów umieszczonej na stronie www.kodorzezwienia.pl Kod PIN należy wpisywać począwszy od górnej linii, w jednym ciągu;

 - lub za pośrednictwem wiadomości SMS wpisując w jej treści Kod PIN i przesłanie jej na numer 570 002 080. Dla Abonentów/Użytkowników P4 sp. z o.o. od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. wysłanie SMSa na wskazany Numer Promocyjny jest Bezpłatne. Dla Abonentów/Użytkowników innych krajowych sieci komórkowych koszt SMS jest zgodny ze stawką obowiązującą w Cenniku oferty, z której Abonent/Użytkownik korzysta.  

4.    Wszystkie otrzymane Kody PIN zostaną zarejestrowane w komputerowej bazie danych. Zgłoszenia zawierające Kody PIN nieistniejące lub powtarzające się są nieważne i nie zostaną zarejestrowane w bazie danych.

5.    Otrzymany Kod PIN pozostaje ważny, ale nie będzie mógł być zrealizowany w przypadku:

a.    Braku rejestracji konta Uczestnika;

b.    Braku akceptacji Regulaminu;

c.    Braku numeru telefonu komórkowego w danych konta Uczestnika;

d.    Przekroczenia miesięcznego limitu Nagród określonego w §7 niniejszego Regulaminu;

e.    Brak posiadania numeru komórkowego w ofercie głosowej na kartę w Sieci Telekomunikacyjnej P4 w odniesieniu do nagrody A lub brak utrzymywania okresu ważności połączeń wychodzących w odniesieniu do Nagrody A.

 

§ 4 CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 1 kwietnia 2015 r. godz. 00:00 i trwa do wyczerpania nagród, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2015 r. godz. 23:59.

 

§ 5 ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI

Akcja Promocyjna prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6 NAGRODY

Nagrodami w Akcji Promocyjnej są:

a.    w przypadku Uczestników korzystających z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 w ramach oferty przedpłaconej (pre-paid), doładowanie konta o wartości 2 zł do wykorzystania na połączenia głosowe i wideo, w tym SMS-y i MMS-y w roamingu krajowym i z pakiet z limitem transmisji danych w wysokości 100 MB („Nagroda A”) lub zestaw startowy („Starter Play 3 zł”) z pakietem złotówek w wysokości 3 zł z przypisanym do niego numerem („Nagroda B”);

b.    w przypadku Uczestników niekorzystających z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 - zestaw startowy Play („Starter Play 3 zł”) z pakietem złotówek w wysokości 3 zł z przypisanym do niego numerem („Nagroda B”);

c.    w przypadku Uczestników korzystających z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 w ramach oferty abonamentowej (post-paid), oferty typu Mix - zestaw startowy Play 3 zł („Starter Play 3 zł”) z pakietem złotówek w wysokości 3 zł z przypisanym do niego numerem telefonu („Nagroda B”).

 

2.    Zasady wykorzystania i przyznania Nagrody A:

a.    Nagrodę A można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe, wideo, SMS i MMS do wszystkich sieci komórkowych w Polsce i na połączenia głosowe do sieci stacjonarnych w Polsce realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, infolinie i audioteksty zawarte w Cenniku Oferty Play na Kartę, Oferty Play na Kartę Rok Ważności Konta, Oferty Play na Kartę Lubię to!, Oferty Formuła Play na Kartę, Oferty FORMUŁA MINI MAX na Kartę, Play Fresh, Oferty Promocyjnej Lubię to! oraz można wykorzystać na transmisję danych;

b.    doładowanie zostanie przyznane w ciągu 24h od momentu wysłania kodu PIN uprawniającego do odbioru Nagrody A;

c.    Nagroda A zostanie przyznana tylko w okresie ważności połączeń wychodzących dla numeru telefonu w sieci Play zgłoszonego przez Uczestnika;

d.    ważność środków z Nagrody A to 30 dni od momentu ich przyznania;

e.    doładowanie konta o wartości 2 zł i pakiet danych 100 MB jest do wykorzystania przez 30 dni od dnia przyznania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej;

f.     MB dostępne w ramach Pakietu 100 MB są rozliczone w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek, co oznacza, że zainicjowana transmisja dany obciąża w pierwszej kolejności Pakiet 100 MB, a po jego wykorzystaniu Pakiet Złotówek;

g.    stan pozostałego do wykorzystania doładowanie konta można każdorazowo sprawdzić wybierając na klawiaturze telefonu bezpłatny kod *101# i zatwierdzając przyciskiem nawiązywania połączenia lub w indywidualnym koncie Klienta w Play24;

h.    stan pozostałego do wykorzystania Pakietu 100 MB można każdorazowo sprawdzić wybierając na klawiaturze telefonu bezpłatny kod *108# lub 107# dla oferty Play na Kartę Lubię to! i zatwierdzając odpowiedni kod przyciskiem nawiązywania połączenia lub w indywidualnym koncie Klienta w Play24.

3.    Zasady wykorzystania i przyznania Nagrody B:

a.    w ramach Nagrody B Uczestnik Akcji Promocyjnej otrzymuje Starter Play 3 zł z pakietem złotówek w wysokości 3 zł z przypisanym do niego numerem telefonu („Nagroda B”);

b.    okres połączeń wychodzących w ramach zestawu startowego to 10 dni;

c.    okres ważności połączeń przychodzących w ramach zestawu startowego to 70 dni;

d.    szczegóły dotyczące Startera Play zawarte są w regulaminie Oferty Promocyjnej „Starter Play 3 zł” oraz Cenniku Oferty Play na Kartę;

e.    Starter Play 3 zł można odebrać w punktach sprzedaży Play wymienionych na stronie www.play.pl po okazaniu ważnego Kuponu. Uczestnik otrzymuje Kupon drogą SMS;

f.     ważność nagrody B upływa 01.04.2018 r.

g.    P4 zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z osobami, które skorzystały z Usług Telekomunikacyjnych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, w celu uzyskania ich opinii o jakości usług P4.

 

§ 7 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.    Rodzaj nagród (Nagroda A, Nagroda B) przyznawanych Uczestnikom przez Organizatora, uzależniony jest od wyboru Uczestnika Akcji Promocyjnej, a więc od tego, jaką Nagrodę wybierze wysyłając Kod PIN za pośrednictwem aplikacji na stronie www.kodorzezwienia.pl lub za pośrednictwem bramki SMS.

2.    W przypadku wyboru przez Uczestnika Akcji Promocyjnej Nagrody A, maksymalny miesięczny limit Nagród A przypadający na zarejestrowany jeden numer telefonu podany w promocji to 8 sztuk.

3.    W przypadku wyboru przez Uczestnika Akcji Promocyjnej Nagrody B, maksymalny limit Nagród B w czasie trwania Akcji Promocyjnej, przypadający na jeden zarejestrowany numer telefonu podany w promocji to 1 sztuka.

4.    Kody PIN należy wysyłać w terminie od 1 kwietnia 2015 godz. 00:00 do 30 listopada 2015 r. godz. 23.59. Kody PIN wysłane po tym terminie nie będą uprawniały do odbioru Nagród. Jeden i ten sam Kod PIN uprawnia do odbioru tylko jednej Nagrody.

5.    Uczestnik spełniający warunki do otrzymania Nagrody nie może wymieniać nagrody na równowartość w gotówce, ani zamienić jej na inną nagrodę.

 

§ 8 MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD

1.    Nagrody A zostaną przyznane w terminie do 24 godzin od daty wysłania Kodu PIN.

2.    Nagrody B można odebrać w punktach sprzedaży Play wymienionych na stronie www.play.pl w okresie trwania Akcji Promocyjnej.

3.    W przypadku nieodebrania Nagrody B w czasie trwania Akcji Promocyjnej lub w czasie do 14 dni po jej zakończeniu, Uczestnik traci prawo do Nagrody B i nie jest uprawniony do otrzymania żadnego ekwiwalentu pieniężnego.

 

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.    Organizator i P4, ani podmioty współpracujące przy realizacji Akcji Promocyjnej, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, ani nie będą stronami w sporach dotyczących prawa do użytkowania numerów telefonów zarejestrowanych w ramach Akcji Promocyjnej. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, że uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

2.    Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

Organizator działający, jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, iż nagrody zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

 

§ 11 DANE UCZESTNIKÓW

Administratorem danych osobowych jest Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015664, kapitał zakładowy: 600 292 600 zł, NIP: 524-21-06-963. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody, jak również w celu rozliczeń podatkowych oraz reklamacji. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

§ 12 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.    Reklamacje drogą e-mailową prosimy kierować pod adresem kontakt@kodorzezwienia.pl.

2.    Reklamacje drogą pocztową należy wysyłać nie później niż do dnia 31 grudnia 2015r. na adres Skrytka pocztowa 5, 01-169 Warszawa 100 z dopiskiem: „Orzeźwiające doładowanie”.

3.    Reklamacje drogą telefoniczną należy zgłaszać dzwoniąc pod numer telefonu Infolinii dla Abonentów P4. Szczegółowe dane kontaktowe na stronie www.play.pl.

4.    Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego podanego przy rejestracji do Akcji Promocyjnej, dokładny adres do korespondencji Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis (w przypadku reklamacji składanych na piśmie).

5.    Rozpatrywanie reklamacji dotyczących przyznawania nagród trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

6.    W przypadku reklamacji usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 sp. z o.o. zastosowanie ma Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny na stronach www.fanta.pl, www.sprite.pl, www.kodorzezwienia.pl, www.play.pl.