Regulamin Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2016

§ 1. ORGANIZATORZY

Organizatorem głównym i sponsorem Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2016 (dalej „Turniej”) jest s.a. Coca-Cola Services n.v. z siedzibą w Belgii, przy Chaussee de Mons 1424 Steenweg op Bergen, 1070 Brussels, Identification Number BE0462525791 (dalej „Organizator Główny”).

 

Organizatorem technicznym Turnieju jest HAVAS MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033683, NIP: 521-30-96-067, Regon: 016313880, kapitał zakładowy 8.448.384,00 PLN, (dalej „Organizator Techniczny”).

 

Organizatorami bezpośrednimi Turnieju podczas rund eliminacyjnych są wytypowane przez Organizatora Technicznego szkoły biorące udział w Turnieju.

§ 2. BIURO ORGANIZACYJNE

Biuro Organizacyjne Turnieju (dalej „Biuro Organizacyjne”) prowadzone jest przez: Havas Sports & Entertainment, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel. (22) 8436660, 664 101 102, e-mail: organizator@cocacolacup.pl

 

Biuro Organizacyjne czynne jest od poniedziałku do piątku: godz. 9.00 – 15.00.

 

Biuro Organizacyjne koordynuje rozgrywki Turnieju na wszystkich etapach, ustala zestawienia grup, zawiadamia o terminach spotkań, wyznacza Organizatorów bezpośrednich Rund Eliminacyjnych

§ 3. UCZESTNICY

Turniej organizowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z roczników 2000 i młodszych, którzy są uczniami danego gimnazjum co najmniej od 30 października 2015 r., w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców.

 

W Turnieju każdą szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna z danej kategorii.

 

Zespoły rozgrywają mecze w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu oraz bramkarz.

 

Reprezentacja szkoły na Turniej może być wybierana tylko spośród wszystkich uczniów danej szkoły gimnazjalnej.

 

Skład reprezentacji może liczyć maksymalnie 10 zawodników w tym minimum 1 bramkarza.

 

Zmiana zawodnika w 10-osobowej reprezentacji możliwa jest jedynie w przypadku kontuzji gracza.

 

Wśród 10 zawodników wybranych do reprezentacji musi znaleźć się minimum 2 zawodników z roczników 2002 lub młodszych oraz minimum 3 zawodników z roczników 2001 lub młodszych.

 

W dniu zawodów każdy zawodnik biorący udział w Turnieju musi mieć przy sobie:

a) ważną legitymację szkolną lub, w wyjątkowych przypadkach, inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz datę urodzenia zawodnika;

b) podpisaną zgodę rodziców/opiekunów na udział w Turnieju zgodnie z wzorem „Zgody na udział w Turnieju” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Weryfikacja wszystkich zawodników odbywa się przed każdym pierwszym meczem Turnieju.

 

W trakcie Turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół pod rygorem utraty punktów walkowerem dla nowej drużyny.

 

Każdej drużynie przez cały czas trwania Turnieju towarzyszyć musi pełnoletni pracownik szkoły (dalej „Opiekun”), ponoszący pełną odpowiedzialność za swoich podopiecznych podczas Turnieju.

 

Podczas każdego Turnieju Opiekun jest zobowiązany do posiadania wystawionej przez szkołę listy reprezentantów danego gimnazjum, zgodnie z wzorem „Listy Startowej” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji szkolnych swoich zawodników i przedstawienia ich Opiekunom innych zespołów lub delegowanym pracownikom Biura Organizacyjnego, łącznie z weryfikacją bezpośrednią (legitymacja – zawodnik).

 

Podczas każdego Turnieju Opiekun jest zobowiązany do posiadania aktualnych badań lekarskich wszystkich zawodników lub poświadczenia lekarza na Liście Startowej, stwierdzającego zdolność każdego podopiecznego do uczestnictwa w zawodach sportowych.

 

Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za skompletowanie wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 8, 12 i 14 powyżej, na czas trwania Turnieju.

 

Podczas Turnieju w stroje sportowe danej drużyny mogą być przebrani tylko zawodnicy znajdujący się na Liście Startowej.

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przedstawionych w niniejszym paragrafie, zespół na wniosek Opiekuna drużyny przeciwnej może zostać zdyskwalifikowany. Ostateczną decyzję w sprawie dyskwalifikacji drużyny podejmuje Biuro Organizacyjne.

§ 4. SYSTEM ROZGRYWEK

RUNDA ELIMINACYJNA

Runda Eliminacyjna rozgrywana jest na szczeblu województwa.

 

Runda Eliminacyjna składa się z trzech kolejnych etapów, których celem jest wyłonienie 4 najlepszych zespołów w kategorii chłopców oraz 4 najlepszych zespołów w kategorii dziewcząt, które awansują do Finałów Makroregionalnych.

 

W zależności od liczby zespołów, które przystąpią do rozgrywek eliminacyjnych
w danym województwie, Biuro Organizacyjne określi liczbę meczów rozgrywanych w pierwszym etapie Rundy Eliminacyjnej. Zespoły rywalizować będą w mini-turniejach, które składać się będą z 6-8 drużyn podzielonych na dwie grupy. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansować będą do półfinałów, następnie ich zwycięzcy spotkają się w finale. Zwycięzca automatycznie awansuje do kolejnego etapu rozgrywek, natomiast awans drugiego zespołu w turnieju uzależniony jest od ogólnej liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach w danym województwie.

 

Jednym z głównych kryteriów doboru drużyn w Rundzie Eliminacyjnej będzie jak najmniejsza odległość pomiędzy uczestniczącymi w Turnieju szkołami.

 

Do drugiego etapu Rundy Eliminacyjnej awansują maksymalnie 64 zespoły w kategorii chłopców i 32 zespoły w kategorii dziewcząt z każdego województwa.

 

W drugim etapie rundy eliminacyjnej drużyny zostaną podzielone na 4-zespołowe grupy.

 

Awans do kolejnej uzyska najlepszy zespół z każdej grupy w kategorii chłopców oraz pierwszy i drugi zespół z każdej grupy w kategorii dziewcząt. W przypadku równej liczby punktów o awansie zadecyduje wynik bezpośredniego spotkania, bilans bramkowy, a w następnej kolejności liczba zdobytych bramek. Jeśli żaden z powyższych warunków nie pozwoli wyłonić awansujących drużyn, organizator zorganizuje mecz bezpośredni, którego zwycięzca awansuje do finału wojewódzkiego. W zależności od liczby drużyn w drugim etapie Biuro Organizacyjne przygotuje tabele rozgrywek dla każdego województwa.

 

W trzecim etapie rundy eliminacyjnej zespoły ponownie zostaną podzielone na grupy 4-zespołowe. Awans do Finału Makroregionalnego uzyska najlepszy zespół z każdej grupy zarówno w kategorii chłopców, jak i w kategorii dziewcząt. W przypadku równej liczby punktów o awansie decydować będą takie same czynniki jak na poprzednim etapie rozgrywek.

 

Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich dwóch Rund Eliminacyjnych czuwać będą Koordynatorzy Regionalni (dalej „Koordynator”) delegowani przez Biuro Organizacyjne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące składów grup, miejsc i czasu rozgrywek w Rundzie Eliminacyjnej zostaną przekazane Opiekunom przez Koordynatorów po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany (dodania lub usunięcia rundy) w przypadku zgłoszenia się zbyt małej lub zbyt dużej liczby drużyn w danym województwie. O zmianach Organizator poinformuje za pomocą strony internetowej www.cocacolacup.pl oraz w bezpośredniej komunikacji do opiekunów drużyn.

 

Organizatorami bezpośrednimi Turniejów Rundy Eliminacyjnej będą szkoły wyznaczone przez Koordynatorów w porozumieniu z zainteresowanymi Opiekunami.

 

Do obowiązków szkoły wytypowanej na Organizatora bezpośredniego Turnieju Rundy Eliminacyjnej należy:

a) zawiadomienie pozostałych drużyn o miejscu i terminie rozgrywek;

b) przygotowanie boiska do gry zgodnego z wytycznymi niniejszego Regulaminu;

c) przeprowadzenie Turnieju rundy eliminacyjnej zgodnie z przesłanym terminarzem;

d) zapewnienie opieki medycznej na czas trwania Turnieju Rundy Eliminacyjnej;

e) prawidłowe wypełnienie (wspólnie z Opiekunami pozostałych drużyn) protokołu Turnieju rundy eliminacyjnej zgodnie ze wzorem Protokołu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.;

f) niezwłoczne przesłanie protokołu w formie elektronicznej (skan, e-mail) podpisanego przez wszystkich Opiekunów drużyn do koordynatora w ciągu maksymalnie 2 dni od zakończenia Turnieju Rundy Eliminacyjnej;

g) w przypadku w którym Organizator bezpośredni nie ma możliwości niezwłocznego przesłania Protokołu, może przekazać wyniki Turnieju Rundy Eliminacyjnej Koordynatorowi telefonicznie lub elektronicznie za pomocą poczty e-mailowej. Nie zwalnia to w żadnym wypadku z obowiązku niezwłocznego przesłania Protokołu w terminie późniejszym.

Spotkania Turniejów Rund Eliminacyjnych są sędziowane przez Opiekunów. Opiekun nie może sędziować spotkania, w którym występuje jego drużyna.

 

RUNDA FINAŁOWA

Runda finałowa składa się z dwóch etapów: 4 jednodniowych Finałów Makroregionalnych oraz dwudniowego Finału Krajowego.

 

Finały Makroregionalne rozegrane zostaną w terminie i miejscu wyznaczonym przez Biuro Organizacyjne.

 

Wszystkie zawody Rundy Finałowej prowadzone będą przez sędziów wyznaczonych przez Organizatora.

 

Biuro Organizacyjne ogłosi terminy i miejsca rozgrywania Finałów Makroregionalnych nie później niż przed zakończeniem Rundy Eliminacyjnej Turnieju.

 

Do każdego Finału Makroregionalnego awansują po Rundzie Eliminacyjnej po 4 najlepsze zespoły w kategorii chłopców oraz kategorii dziewcząt z danego województwa.

 

Każdy zespół uczestniczący w Finale Makroregionalnym otrzyma od Organizatora komplet strojów piłkarskich. Zespoły są zobowiązane do rozgrywania wszystkich spotkań w ramach Finału Makroregionalnego w otrzymanych strojach.

 

W przypadku, gdy przed rozpoczęciem spotkania obie drużyny ubrane będą w stroje o podobnych barwach, sędzia główny zarządzi nałożenie znaczników przygotowanych przez Organizatora, przez drużynę gospodarzy spotkania.

 

Rozgrywki w Finale Makroregionalnym są podzielone na dwie fazy: grupową i pucharową.

 

Losowanie grup Finałów Makroregionalnych zostanie przeprowadzone przez Biuro Organizacyjne, a wyniki losowania ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej Turnieju na co najmniej 2 dni przed ustalonym terminem Finału Makroregionalnego.

 

W fazie grupowej Finału Makroregionalnego zespoły w obydwu kategoriach zostaną podzielone na 4 grupy po 4 drużyny.

 

Do fazy pucharowej Finału Makroregionalnego awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy.

 

Faza pucharowa Finału Makroregionalnego w obydwu kategoriach obejmować będzie 4 mecze ćwierćfinałowe, 2 mecze półfinałowe, mecz o trzecie miejsce i finał.

 

Do Finału Krajowego awansują cztery najlepsze zespoły z każdego turnieju Finałów Makroregionalnych.

 

Do Finału Krajowego awansuje 16 zespołów w kategorii chłopców i 16 zespołów w kategorii dziewcząt.

 

Zespoły biorące udział w rozgrywkach Finału Krajowego zostaną rozstawione i przydzielone do grup w kolejności, jaka zostanie ustalona po Finałach Makroregionalnych. Na pierwszych miejscach w grupach znajdą się zwycięzcy poszczególnych finałów – następnie będą do nich przydzielane zespoły, które w swoich strefach zajęły miejsca od 2-4.

 

Dzień Pierwszy składa się z fazy grupowej, w której zespoły w każdej kategorii podzielone zostaną na 4 grupy po 4 drużyny oraz fazy pucharowej do której awansują po 2 najlepsze drużyny z każdej z grup, a zespoły w każdej kategorii rozegrają po 4 mecze ćwierćfinałowe i po 2 mecze półfinałowe. Zespoły z miejsc 3 i 4 z każdej z grup rozegrają spotkania pucharowe do momentu, w którym miałyby rozgrywać mecze o miejsca. Podobnie z zespołami, które odpadną w fazie ćwierćfinałowej, one również rozgrywają spotkania pucharowe do momentu, w którym miałyby rozegrać mecze o miejsca.

 

Dzień Drugi składa się z gier o miejsca, gdzie udział wezmą wszystkie zespoły biorące udział w Finale Krajowym (32 drużyny).

 

Zespoły w Dniu Drugim rozegrają:

a) Zwycięzcy półfinałów – mecz finałowy;

b) przegrani półfinałów – mecz o 3 miejsce;

c) przegrani ćwierćfinałów wyłonieni w drodze rozgrywek pucharowych - mecze o miejsca 5-8, zgodnie z rozgrywkami pucharowymi Dnia Pierwszego;

d) zespoły z 3 i 4 miejsc w grupie wyłonieni w drodze rozgrywek pucharowych – mecze o miejsca 9-16, zgodnie z rozgrywkami pucharowymi Dnia Pierwszego.

O korzystniejszym bilansie decyduje: większa liczba zdobytych punktów, lepsza różnica bramek, większa liczba bramek strzelonych, punkty Gram Czysto,
w ostateczności rzuty karne.

 

Zespoły są zobowiązane do rozgrywania wszystkich spotkań w ramach Finału Krajowego Dzień Pierwszy w strojach otrzymanych podczas Finałów Makroregionalnych.

 

W dniu pierwszym rozgrywki pucharowe Chłopców wyglądają następująco:

a) Zespoły z miejsc 1 i 2 awansują do Ćwierćfinałów A, w których łączą się w pary wg wzoru:

i. A1 – B2

ii. C2 – D1

iii. A2 – B1

iv. C1 – D2

b) Zespoły z miejsc 3 i 4 rozgrywają mecze w ramach Ćwierćfinałów B, w których łączą się w pary wg wzoru:

i. A3 – B4

ii. C4 – D3

iii. A4 – B3

iv. C3 – D4

c) Wygrani w Ćwierćfinałach A rozgrywają spotkania półfinałowe. Zwycięzcy grają w finale, przegrani w meczu o miejsca 3-4.

d) Przegrani w Ćwierćfinałach A rozgrywają dalsze mecze fazy pucharowej. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w meczu o miejsca 5-6, a przegrani w meczu o miejsca 7-8.

e) Wygrani w Ćwierćfinałach B rozgrywają dalsze mecze fazy pucharowej. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w meczu o miejsca 9-10, a przegrani w meczu o miejsca 11-12.

f) Przegrani w Ćwierćfinałach B rozgrywają dalsze mecze fazy pucharowej. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w meczu miejsce 13-14, a przegrani w meczu o miejsca 15-16.

 

Rozgrywki Dziewcząt w Dniu Pierwszym opierają się o te z punktu 21., z tą zmianą, że grupy są oznaczone odpowiednio E, F, G, H, a nie A, B, C, D jak w przypadku rozgrywek Chłopców.

§ 5. PRZEPISY GRY

Wymiary boiska: szerokość 24-32 metrów, długość 44-56 metrów (w zależności od lokalizacji). W ramach możliwości preferowane są nawierzchnie trawiaste (naturalne lub sztuczne). W rozgrywkach Rundy Eliminacyjnej dopuszcza się boiska o wymiarach 20x40 metrów.

 

W przypadku zalegania śniegu na boiskach, organizator dopuszcza możliwość rozgrywania meczów Rundy Eliminacyjnej w halach sportowych. Decyzje podejmuje Organizator bezpośredni po konsultacji z właściwym dla województwa Koordynatorem. Organizator bezpośredni odpowiedzialny jest za zawiadomienie pozostałych drużyn o możliwości rozegrania meczów w hali sportowej najpóźniej na 2 dni przed rozegraniem turnieju.

 

Bramka: wymiary 2x5 metra. W rozgrywkach Rundy Eliminacyjnej dopuszcza się bramki o wymiarach 2x3 metra.

 

Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 5.

 

Czas gry: 2 x 10 minut + 2 minutowa przerwa. W rozgrywkach Rundy Eliminacyjnej dopuszcza się wydłużenie czasu gry do 2 x 15 minut + 5 minutowa przerwa. Decyzja o wydłużeniu czasu gry musi być podjęta jednogłośnie przez wszystkich Opiekunów.

 

Zespół składa się z maksymalnie 10 zawodników: na boisku występuje 5 zawodników w polu i bramkarz. 4 zawodników pozostaje w rezerwie.

 

Podczas każdego meczu na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników jednej drużyny. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, drużynie przeciwnej przyznaje się zwycięstwo walkowerem w stosunku bramkowym 0:3.

 

Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (tzw. lanki, korko-trampki) lub w innym obuwiu sportowym, obowiązuje zakaz gry w tzw. wkrętach.

 

W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry w piłkę nożną Polskiego Związku Piłki

Nożnej z uwzględnieniem poniższych wyjątków:

 

a) nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej;

b) odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów;

c) rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów od środka linii bramkowej
W przypadku bramki o wymiarach 2x3 metry, rzut karny wykonywany jest
z odległości 7 metrów od środka linii bramkowej;

d) wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni;

e) w czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian na środku boiska;

f) piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.
W przypadku złamania tej zasady drużyna przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska.

 

Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:

 

a) Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty/żółta kartka;

b) W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika);

c) Czerwona kartka (również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki) powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu – niezależnie od fazy rozgrywek;

d) W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwona kartką;

e) Zawodnik, który przekroczy w sposób rażący przepisy wyszczególnione w niniejszym Regulaminie może zostać zdyskwalifikowany przez Biuro Organizacyjne z dalszego uczestnictwa w Turnieju.

§ 6. PUNKTACJA

1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów.

 

2. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów.

 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły o kolejności decydują kolejno:

a) wynik bezpośredniego spotkania;

b) lepsza różnica bramek;

c) większa liczba zdobytych bramek.

 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 3 w podpunktach a), b) i c), biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

 

5. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, potem po 1 razie do skutku.

 

6. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą 5 minut. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 3, potem po 1 razie do skutku.

§ 7. ZASADY Coca-Cola Cup GRAM CZYSTO

Założeniem idei Gram Czysto jest popularyzacja gry w poszanowaniu
i przestrzeganiu zasad Fair Play.

 

Program Gram Czysto będzie realizowany począwszy od Rundy Finałowej (Finały Makroregionalne, Finał Krajowy).

 

Jeżeli zespół podczas pojedynczego meczu nie otrzyma upomnienia w postaci żółtej lub czerwonej kartki, otrzyma dodatkowo 1 punkt, który będzie traktowany jako punkt zdobyty podczas meczu. W związku z tym każdy zespół może zdobyć podczas pojedynczego meczu od 0 do 4 punktów (przegrana – 0 pkt, remis – 1 pkt, wygrana – 3 pkt, Gram Czysto – 1 pkt).

 

Upomnienia dla zawodników w postaci kartki żółtej lub czerwonej będą przyznawane zgodnie z przepisami PZPN, a w szczególności za niesportowe zachowanie w postaci:

a) brutalnej gry w tym ataku z tyłu na nogi przeciwnika;

b) rozmyślnego kopnięcia lub uderzenia innego gracza;

c) usiłowania uderzenia lub kopnięcia innego gracza;

d) wszelkich prób oszukania sędziów;

e) zdobycia bramki ręką;

f) aktorstwa i symulowania kontuzji, a także wyolbrzymiania jej skutków w celu wprowadzenia w błąd sędziego;

g) odmowy wykonania wznowienia gry;

h) odmowy obrony bramki przy rzucie karnym;

i) gry na czas;

j) wsparcia się na współpartnerze w celu odbicia piłki głową;

k) rozmyślnego uszkodzenia piłki, bramki lub chorągiewki,

l) używania przez zawodników wulgarnych słów;

m) słownego lub czynnego demonstrowania niezadowolenia z rozstrzygnięć sędziego;

n) odkopywania piłki lub odnoszenia jej w rękach od miejsca przewinienia;

o) zagrywania piłki po sygnale gwizdkiem sędziego przerywającym grę;

p) pozbawienia drużyny bramki lub realnej szansy zdobycia bramki w sposób niedozwolony;

q) użycia nieproporcjonalnej siły podczas gry.

 

W przypadku meczów w fazie grupowej dodatkowy punkt Gram Czysto zaliczany jest do tabeli grupowej. O kolejności końcowej w grupie decydują kolejno: większa liczba punktów, wynik bezpośredniego spotkania, lepsza różnica bramek, większa liczba zdobytych bramek, większa liczba punktów Gram Czysto.

 

Jeżeli zasady opisane w pkt 5 powyżej nie przyniosą rozstrzygnięcia, należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, potem po 1 razie do skutku.

 

W przypadku meczów w fazie pucharowej, które muszą wyłonić zwycięzcę, jeżeli w regulaminowym czasie gry jest remis, przeprowadza się dogrywkę 5 minutową. Jeżeli dogrywka nie przynosi rozstrzygnięcia decyduje dodatkowy punkt Gram Czysto. Jeżeli nadal nie można wyłonić zwycięzcy przeprowadza się serię rzutów karnych zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6 powyżej.

 

Jeżeli Opiekun zachowuje się w sposób niesportowy w pierwszej kolejności otrzyma upomnienie słowne od sędziego prowadzącego zawody.
W następnej kolejności może otrzymać żółtą lub czerwoną kartkę. W przypadku otrzymania czerwonej kartki Opiekun musi opuścić płytę boiska, na którym rozgrywany jest mecz. Otrzymanie żółtej lub czerwonej kartki skutkuje również pozbawieniem Opiekuna nagród indywidualnych na odpowiednim etapie rozgrywek Turnieju.

 

Upomnienie dla Opiekuna w postaci żółtej lub czerwonej kartki nie jest łączone
z zachowaniem zespołu na boisku i nie wpływa na fakt otrzymania dodatkowego punktu Gram Czysto.

§ 8. NAGRODY

Każdy z uczestników Rundy Eliminacyjnej otrzyma dyplom za uczestnictwo w turnieju. Dyplomy będą generowane przez opiekunów drużyn za pomocą odpowiedniej podstrony w profilu drużyny na stronie głównej turnieju www.cocacolacup.pl,

 

Każdy z uczestników Finałów Makroregionalnych otrzyma od Organizatora zestaw strojów sportowych (spodenki, getry i koszulka piłkarska).

 

Zwycięzcy Finałów Makroregionalnych otrzymają pamiątkowy puchar.

 

Zawodnicy drużyn, które otrzymają miejsca 1 – 3 w obu kategoriach Finałów Makroregionalnych otrzymają pamiątkowe medale.

 

Zwycięzcy Finału Krajowego otrzymają Puchar oraz możliwość wyjazdu na mecz reprezentacji Polski w trakcie rozgrywek Mistrzostw Europy we Francji w terminie określonym przez Organizatora (termin pomiędzy 16 a 22 czerwca).

 

Zawodnicy drużyn, które otrzymają miejsca 1 – 3 w obu kategoriach w Finale Krajowym otrzymają pamiątkowe medale.

 

Najlepszy strzelec, najlepszy zawodnik i najlepszy bramkarz Finału Krajowego otrzymają pamiątkowe statuetki.

§ 9. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do Turnieju może dokonać Dyrektor szkoły lub inny uprawniony pracownik szkoły.

 

W dniu rozpoczęcia rejestracji, tj. 11 stycznia 2016 roku Organizator Techniczny na adres mailowy szkoły wyśle wiadomość z dedykowanym linkiem aktywującym. Jeśli szkoła nie otrzyma maila, w celu wzięcia udziału w turnieju, powinna skontaktować się z właściwym dla szkoły Koordynatorem Regionalnym.

 

Po otrzymaniu e- maila z linkiem aktywującym, użytkownik zostanie przeniesiony do formularza rejestracyjnego, który należy wypełnić.

 

Po zakończonej rejestracji należy zalogować się do profilu drużyny ze strony głównej turnieju www.cocacolacup.pl, używając hasła podanego przy rejestracji. Loginem jest podany przy rejestracji adres e-mail.

 

Po zalogowaniu należy wypełnić dane opiekuna drużyny oraz dane wszystkich zawodników (drużyny męskiej, żeńskiej, lub obu). Podanie adresów e-mail członków drużyny jest opcjonalne, ale pozwoli na uczestnictwo w dodatkowych aktywizacjach.

 

Po wypełnieniu wszystkich danych drużyny i kliknięciu w przycisk „Zgłoś drużynę” – na adres mailowy szkoły zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia drużyny. Zostanie również zaktualizowany status szkoły na stronie internetowej turnieju
w dziale „Twoja Szkoła”.

 

Zgłoszenia do Turnieju będą przyjmowane od dnia 11 stycznia 2016r.
do 20 lutego 2016 r. Termin przyjmowania zgłoszeń może być przedłużony decyzją Organizatora o kolejne 2 tygodnie.

 

Zgłaszający drużynę przedstawiciel szkoły akceptuje i przyjmuje do wiadomości postanowienia niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu zobowiązuje
do pełnego przestrzegania wszystkich jego zasad.

 

Zgłoszenie szkoły drogą elektroniczną musi zawierać:

a) imię, nazwisko, telefon kontaktowy Dyrektora szkoły lub uprawnionego pracownika szkoły

b) dokładny adres szkoły, telefon, fax oraz e-mail szkoły i uprawnionego pracownika szkoły

c) imię, nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna zespołu;

d) warunki organizacyjne dla Turniejów rundy eliminacyjnej (opis boisk szkolnych, możliwości korzystania z innego obiektu sportowego w pobliżu szkoły, możliwość rozgrywania spotkań na boisku typu „Orlik”, możliwość rozgrywania spotkań na hali sportowej);

e) oświadczenia/zgody, zawarte w formularzu zgłoszeniowym i Załącznikach do niniejszego Regulaminu;

f) kategorie drużyn zgłaszanych przez szkołę (dziewcząt, chłopców lub obu).

 

Szkoła może dokonać zgłoszenia tylko jednej drużyny w każdej kategorii (dziewcząt i chłopców).

 

Wszelkie informacje dotyczące procesu rejestracji oraz rozgrywek będzie można uzyskać kontaktując się z Koordynatorem Regionalnym, przypisanym danemu województwu. Lista kontaktowa do Koordynatorów Regionalnych dostępna jest na stronie www.cocacolacup.pl

§ 10. FINANSOWANIE

W Rundzie Eliminacyjnej koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy bezpośredni Turnieju.

 

W Rundzie Finałowej koszty organizacyjne pokrywa Organizator Główny Turnieju.

 

Drużyny uczestniczące w Finale Krajowym mają prawo skorzystania z wyżywienia w dniach rozgrywania meczów oraz z zakwaterowania przez maksymalnie 3 dni: z czwartku na piątek, z piątku na sobotę i w szczególnych wypadkach z soboty na niedzielę.

 

Transport na Finały Makroregionalne oraz Finał Krajowy zespoły zapewniają sobie we własnym zakresie.

§ 11. UBEZPIECZENIE

Uczestnicy Rundy Eliminacyjnej ubezpieczeni są na koszt własny.

Uczestnicy Finałów Makroregionalnych oraz Finału Krajowego ubezpieczeni są przez Organizatora Głównego Turnieju.

§ 11. DANE OSOBOWE - UCZESTNICY

Dane wszystkich małoletnich uczestników Turnieju Coca-Cola Cup, podane przez opiekunów drużyn zgodnie z Regulaminem, będą przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych na potrzeby realizacji działań związanych z Turniejem Coca-Cola Cup oraz na promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia i innych działań przez s.a. Coca-Cola Services n.v. oraz Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.. Wszelkie dane przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

 

Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane małoletnich uczestników: adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia, klasa.

 

Każdy niepełnoletni uczestnik przed zakończeniem rejestracji drużyny powinien dostarczyć

 

Opiekunowi Drużyny podpisaną zgodę rodziców/opiekunów na udział w Turnieju zgodnie z wzorem "Zgody na udział w Turnieju" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w Turnieju.

 

Uczestnicy Turnieju mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu są s.a. Coca-Cola Services n.v. z siedzibą w Belgii, przy Chaussee de Mons 1424 Steenweg op Bergen, 1070 Brussels, Identification Number BE0462525791 oraz Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000023941.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane przez Sędziego zawodów i Biuro Organizacyjne.

 

Protesty będą rozpatrywane pod warunkiem, że zostaną złożone w dniu, w którym zaistniała sytuacja konfliktowa.

 

Decyzje podjęte przez Biuro Organizacyjne nie mają trybu odwoławczego, są ostateczne i obowiązują z chwilą ich ogłoszenia.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wszystkich etapów rozgrywek w ramach Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2016.

 

Aktualny regulamin dostępny jest na stronie www.cocacolacup.pl