Regulamin

Regulamin akcji promocyjnej "Każdy kod wygrywa w Play"

Powrót do listy regulaminów
 1. § 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD
  • 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Każdy kod wygrywa w Play” („Akcja Promocyjna”) jest Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015664, kapitał zakładowy: 600 292 600 zł, NIP: 524-21-06-963, zwanym dalej Organizatorem, przy współpracy z s.a. Coca-Cola Services z siedzibą przy 1424 Chaussée de Mons, B- 1070 Bruksela, Belgia, numer identyfikacyjny BE0462525791 oraz Coca-Cola Poland Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023941, z kapitałem zakładowym 18.629.500,00 PLN, NIP: 526-020-96-79, REGON: 012073449-00000.
  • 2. Współorganizatorem oraz dostawcą nagród, o których mowa w dalszej części niniejszego regulaminu jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w (02-677) Warszawie przy ul. Taśmowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi 48.456.500,00 zł, zwana dalej „P4”.
 2. § 2 PRZEDMIOT PROMOCJI
  • 1. Akcją Promocyjną objęte są:
   1. a) napoje gazowane: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Cherry Coke Fanta Pomarańczowa, Fanta Cytrynowa, Sprite – w jednostkowych opakowaniach detalicznych o pojemności 0,5 l i 1,0 l (plastikowe butelki niezwrotne),
   2. b) napoje energetyzujące Burn 0,5 l i 1,0 l (plastikowe butelki niezwrotne),
   3. c) soki, nektary i napoje wieloowocowe Cappy 0,33 l (plastikowe butelki niezwrotne),
   zwane dalej „Produktami”, które będą dostępne w punktach sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • 2. Opakowania Produktów oznaczone są jako promocyjne poprzez umieszczenie na ich etykiecie nazwy Akcji Promocyjnej oraz szesnastoznakowego literowo-cyfrowego kodu promocyjnego na wewnętrznej stronie wszystkich nakrętek Produktów („Kod PIN”), uprawniającego do odbioru nagród, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
 3. § 3 UCZESTNICTWO W PROMOCJI
  • 1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Promocji ukończyły 13 lat, zwane dalej „Uczestnikami”.
  • 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i P4 (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę), osoby współpracujące z Organizatorem i P4 na podstawie umów cywilno-prawnych, oraz pracownicy podmiotów świadczący usługi na rzecz Organizatora i P4 przy organizowaniu Akcji Promocyjnej na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy Agencji Reklamowych biorących udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
  • 3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest spełnienie poniższych wymagań przez Uczestnika w okresie od 1 sierpnia 2012 godz. 00:00 do 31 grudnia 2012 r. godz. 23.59: 00
   1. a) Ukończone 13 lat;
   2. b) Posiadanie konta Uczestnika Akcji Promocyjnej oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
   3. c) Podanie numeru telefonu komórkowego, którym Uczestnik będzie się posługiwał w czasie trwania Akcji Promocyjnej na stronie www.coca-colazplay.pl
   4. d) Nabycie co najmniej 1 (jednego) Produktu;
   5. e) Przesłanie Kodu PIN w sposób opisany poniżej: przy użyciu aplikacji do przekazywania kodów umieszczonej na stronie www.coca-colazplay.pl Kod należy wpisywać począwszy od górnej linii, w jednym ciągu.
   6. 4. Wszystkie otrzymane Kody PIN zostaną zarejestrowane w komputerowej bazie danych. Zgłoszenia zawierające Kody PIN nieistniejące lub powtarzające się są nieważne i nie zostaną zarejestrowane w bazie danych.
   7. 5. W przypadku, kiedy przesłany przez Uczestnika Akcji Promocyjnej Kod PIN nie może być zrealizowany ze względu na:
    1. a) Brak konta Uczestnika Akcji Promocyjnej;
    2. b) Brak podanego numeru telefonu komórkowego w danych konta Uczestnika Akcji Promocyjnej;
    3. c) Przekroczenie miesięcznego limitu Nagród określonego w §7 niniejszego Regulaminu;
    4. d) Brak posiadania numeru komórkowego w ofercie głosowej na kartę w Sieci Telekomunikacyjnej P4 i utrzymywania ważności połączeń wychodzących w przypadku Nagród A;
    Kod PIN pozostaje nadal ważny.
 4. § 4 CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
  • Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 1 sierpnia 2012 r. godz. 00:00 i trwa do wyczerpania nagród nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r. godz. 23:59.
 5. § 5 ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI
  • Promocja prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. § 6 NAGRODY
  • 1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są:
   1. a) w przypadku Uczestników korzystających z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 w ramach oferty przedpłaconej (pre-paid), doładowanie konta o wartości 2 zł do wykorzystania na połączenia głosowe i wideo, w tym SMS-y i MMS-y w roamingu krajowym („Nagroda A”) lub zestaw startowy („Starter Play 3 zł”) z pakietem złotówek w wysokości 3 zł z przypisanym do niego numerem („Nagroda B”);
   2. b) w przypadku Uczestników niekorzystających z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 - zestaw startowy Play („Starter Play 3 zł”) z pakietem złotówek w wysokości 3 zł z przypisanym do niego numerem („Nagroda B”);
   3. c) w przypadku Uczestników korzystających z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 w ramach oferty abonamentowej (post-paid), oferty typu Mix - zestaw startowy Play 3 zł („Starter Play 3 zł”) z pakietem złotówek w wysokości 3 zł z przypisanym do niego numerem telefonu („Nagroda B”).
  • 2. Zasady wykorzystania i przyznania Nagrody A:
   1. a) Nagrodę A można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe, wideo, SMS i MMS do wszystkich sieci komórkowych w Polsce i na połączenia głosowe do sieci stacjonarnych w Polsce realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4
   2. b) Nagroda A zostanie przyznana na konto Uczestnika Akcji Promocyjnej w ciągu 72h od momentu wysłania kodu PIN uprawniającego do odbioru Nagrody A.
   3. c) Nagroda A zostanie przyznana tylko w okresie ważności połączeń wychodzących numer telefonu zgłoszonego przez Uczestnika Akcji Promocyjnej
   4. d) Ważność środków z Nagrody A to 30 dni od momentu ich przyznania.
  • 3. Zasady wykorzystania i przyznania Nagrody B:
   1. a) W ramach Nagrody B Uczestnik Akcji Promocyjnej otrzymuje Starter Play 3 zł z pakietem złotówek w wysokości 3 zł z przypisanym do niego numerem telefonu („Nagroda B”)
   2. b) Okres połączeń wychodzących w ramach zestawu startowego to 10 dni
   3. c) Szczegóły dotyczące Startera Play zawarte są w regulaminie Oferty Promocyjnej „Starter Play 3 zł” oraz Cenniku Oferty Play na Kartę
   4. d) Zestaw Startowy można odebrać w punktach sprzedaży Play wymienionych na stronie www.play.pl po okazaniu ważnego Kuponu. Uczestnik otrzymuje Kupon drogą elektroniczną (e-mail).
 7. § 7 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  • 1. Rodzaj nagród (Nagroda A, Nagroda B) przyznawanych Uczestnikom przez Organizatora, uzależniony jest od wyboru Uczestnika Akcji Promocyjnej, a więc od tego jaką Nagrodę wybierze wysyłając Kod PIN za pośrednictwem aplikacji na stronie www.coca-colazplay.pl.
  • 2. W przypadku wyboru przez Uczestnika Akcji Promocyjnej Nagrody A, maksymalny miesięczny limit Nagród A przypadający na jednego Uczestnika i na jeden numer telefonu podany w promocji to 8 sztuk.
  • 3. Uczestnik ma prawo do zmiany zarejestrowanego w promocji numeru telefonu, jednakże nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty rejestracji numeru telefonu w Akcji Promocyjnej.
  • 4. W przypadku wyboru przez Uczestnika Akcji Promocyjnej Nagrody B, maksymalny limit Nagród B w czasie trwania Akcji Promocyjnej, przypadający na jednego Uczestnika i na jeden numer telefonu podany w promocji to 9 sztuk.
  • 5. Kody PIN należy wysyłać w terminie od 1 sierpnia 2012 godz. 00:00 do 31 grudnia 2012 r. godz. 23.59. Kody PIN wysłane po tym terminie nie będą uprawniały do odbioru Nagród. Jeden i ten sam Kod PIN uprawnia do odbioru tylko jednej Nagrody.
  • 6. Uczestnik spełniający warunki do otrzymania Nagrody nie może wymieniać nagrody na równowartość w gotówce, ani zamienić jej na inną nagrodę.
 8. § 8 MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD
  • 1. Nagrody A zostaną przyznane na konto Uczestnika w terminie 72 godzin od daty wysłania Kodu PIN.
  • 2. Nagrody B można odebrać w punktach sprzedaży Play wymienionych na stronie www.play.pl, w terminie 14 dni od daty wysłania Kodu PIN.
  • 3. W przypadku nieodebrania Nagrody B w czasie trwania Akcji Promocyjnej lub w czasie do 14 dni po jej zakończeniu, Uczestnik traci prawo do Nagrody B i nie jest uprawniony do otrzymania żadnego ekwiwalentu pieniężnego.
 9. § 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
  • 1. Organizator i P4 nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, ani nie będą stronami w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych zarejestrowanych w Akcji Promocyjnej oraz dotyczących praw Uczestników do korzystania z adresów e-mailowych. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, że uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z § 3 ust. 3 lit. c) niniejszego Regulaminu.
  • 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. § 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
  • Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, iż nagrody zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
 11. § 11 DANE UCZESTNIKÓW
  • 1. Dane osobowe Uczestników Promocji są pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celu przeprowadzenia Promocji. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator oraz Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji i wydania nagród. Podane dane będą przechowywane nie dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone.
 12. § 12 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  • 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Akcji Promocyjnej, nie później niż do dnia 31 stycznia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy wysyłać na adres Skrytka pocztowa 5, 01-169 Warszawa 100 z dopiskiem: „Każdy kod wygrywa w Play”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
  • 2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego podanego przy rejestracji do Akcji Promocyjnej, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
  • 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
 13. § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE