Regulamin

Regulamin

Powrót do listy regulaminów

Regulamin Promocji Odbierz Piłkę, Podaj Dalej 1. § 1 ORGANIZATOR
  1. 1. Organizatorami akcji promocyjnej pod nazwą „Odbierz piłkę, podaj dalej” („Akcja Promocyjna”) są: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015664, kapitał zakładowy: 600 292 600 zł, NIP: 524-21-06-963, zwana dalej „Organizatorem A” oraz Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023941, z kapitałem zakładowym 18.629.500,00 PLN, NIP: 526-020-96-79, REGON: 012073449-00000, zwana dalej „Organizatorem B”, łącznie zwanymi dalej Organizatorem lub Organizatorami.
  2. 2. Partnerem Akcji Promocyjnej jest HDS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 174, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048015 , z kapitałem zakładowym 37.141.000 PLN, NIP: 526-21-00-142 , REGON: 012782720.
 2. § 2 PRZEDMIOT AKCJI PROMOCYJNEJ
  1. 1. Akcją Promocyjną objęte są napoje Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Pomarańczowa, w jednostkowych opakowaniach detalicznych o pojemności 0,5L; 1,0L; 1,5L; 2,0L; 2,25L (plastikowe butelki niezwrotne), zwane dalej „Produktami”, które będą dostępne w placówkach sprzedaży posiadających je w swojej ofercie handlowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. 2. Opakowania Produktów oznaczone są jako promocyjne poprzez umieszczenie na ich etykiecie nazwy Akcji Promocyjnej oraz ośmioznakowego literowo-cyfrowego kodu promocyjnego na wewnętrznej stronie wszystkich nakrętek Produktów („Kod PIN”).
  3. 3. Każdy Kod PIN jest unikalny.
 3. § 3 UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ
  1. 1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Promocji ukończyły 13 lat, zwane dalej „Uczestnikami”.
  2. 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, Partnera Akcji Promocyjnej oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
  3. 3. Podstawą udziału w Akcji Promocyjnej jest zarejestrowanie się Uczestnika poprzez stworzenie konta Uczestnika Akcji Promocyjnej na stronie internetowej www.coca-cola.pl albo www.odbierzpilke.pl oraz zarejestrowanie 20 unikalnych Kodów PIN.
  4. 4. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest spełnienie poniższych wymagań przez Uczestnika w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
   1. a. Ukończone 13 lat;
   2. b. Posiadanie konta Uczestnika Akcji Promocyjnej oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
   3. c. Nabycie co najmniej 20 sztuk Produktu;
   4. d. Zarejestrowanie 20 Kodów PIN na indywidualnym koncie Uczestnika Akcji Promocyjnej poprzez aplikację do przekazywania Kodów PIN umieszczoną na stronie www.coca-cola.pl albo www.odbierzpilke.pl. Kod należy wpisywać począwszy od górnej linii, w jednym ciągu;
   5. e. Wygenerowanie vouchera („Voucher”) uprawniającego do odbioru Nagrody poprzez aplikację dostępną dla zalogowanych Uczestników Akcji Promocyjnej na stronie www.coca-cola.pl albo www.odbierzpilke.pl;
  5. 5. Wszystkie otrzymane Kody PIN zostaną zarejestrowane w komputerowej bazie danych. Kody PIN nieistniejące lub powtarzające się są nieważne.
  6. 6. W przypadku, kiedy przesłany Kod PIN nie może być zarejestrowany na indywidualnym Koncie Uczestnika Akcji ze względu na:
   1. a. Brak konta Uczestnika Akcji Promocyjnej;
   2. b. Brak unikalności lub poprawności Kodu PIN;
   3. c. Przekroczenie limitu zarejestrowanych Kodów PIN lub odebranych Nagród określonego w § 6 pkt 2 niniejszego Regulaminu;
   Kod PIN pozostaje nadal ważny.
  7. 7. Podstawą do odbioru Nagrody jest Voucher. Voucher generowany jest poprzez aplikację dostępną dla zalogowanych Uczestników Akcji Promocyjnej na stronie www.coca-cola.pl albo www.odbierzpilke.pl. Prawo do odebrania nagrody jest zależne od dostępności nagród określonej w § 6 pkt 1
 4. § 4 CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
  1. 1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 1 kwietnia 2014 r. godz. 00:00 i trwa do wyczerpania Nagród nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r. godz. 23:59.
 5. § 5 ZASIĘG TERYTORIALNY AKCJI PROMOCYJNEJ
  1. 1. Promocja prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 6. § 6 NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  1. 1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej jest 150 000 piłek „World Cup 2014 Coca-Cola” o wartości 49,99 zł każda.
  2. 2. Maksymalny limit Nagród przypadający na jednego Uczestnika to 3 Nagrody.
  3. 3. Kody PIN należy zarejestrować w terminie od 1 kwietnia 2014 r. godz 00:00 do 30 czerwca 2014 r. godz. 23.59. Kody PIN zarejestrowane po tym terminie nie będą uprawniały do wygenerowania Vouchera.
  4. 4. Generowanie Vouchera uprawniającego do odbioru Nagrody możliwe jest od 1 kwietnia 2014 r. godz 00:00 do 30 czerwca 2014 r.godz. 23.59.
  5. 5. W przypadku wyczerpania Nagród w Akcji Promocyjnej, Voucher przestaje uprawniać do odbioru Nagrody.
  6. 6. Generowanie pierwszego Vouchera możliwe jest po wpisaniu 20 unikalnych, prawidłowych Kodów PIN.
  7. 7. Po wygenerowaniu Vouchera, możliwość rejestrowania nowych Kodów PIN na indywidualnym koncie Uczestnika Akcji jest zablokowana do momentu realizacji (odbioru) Nagrody w punkcie handlowym Partnera Akcji Promocyjnej.
  8. 8. Voucher wraz z dokumentem tożsamości należy przedstawić w punkcie handlowym Partnera Akcji Promocyjnej w celu weryfikacji.
  9. 9. Partner Akcji Promocyjnej weryfikuje dane zawarte na Voucherze oraz uprawnienie do odbioru Nagrody.
  10. 10. Voucher może zostać udostępniony w celu weryfikacji w formie wydruku komputerowego lub na ekranie urządzenia elektrycznego (np. tablet lub telefon komórkowy).
  11. 11. Uczestnikowi uprawnionemu do odbioru Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 7. § 7 MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD
  1. 1. Nagrody będą wydawane do rąk własnych Uczestnika w punktach handlowych należących do Partnera Akcji Promocyjnej.
  2. 2. Lista punktów handlowych, w których Partner Akcji Promocyjnej wydaje Nagrody umieszczona jest na stronie www.coca-cola.pl albo www.odbierzpilke.pl
  3. 3. Partner Akcji Promocyjnej uprawniony jest do weryfikacji uprawnienia do odbioru Nagrody, a w szczególności weryfikacji danych Uczestnika z Vouchera z jego dowodem tożsamości. Brak możliwości weryfikacji danych z Vouchera z danymi z dowodu tożsamości wynikający z siły wyższej lub przyczyn leżących po stronie Uczestnika Akcji Promocyjnej może skutkować odmową wydania Nagrody.
  4. 4. Nagrody wydawane będą od 3 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. lub do wyczerpania zapasów Nagród określonych w § 6 pkt 1. Nieodebranie w powyższym terminie Nagrody przyjmuje się za rezygnację z Nagrody. Nieodebrane Nagrody pozostają własnością Organizatora.
  5. 5. Możliwość wydania Nagrody w określonym punkcie handlowym obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów w danym punkcie handlowym. W przypadku braku możliwości odebrania Nagrody w danym punkcie handlowym z powodu wyczerpania zapasów Uczestnik zachowuje prawo do żądania wydania Nagrody w punkcie handlowym, w którym zapasy nie zostały wyczerpane, o którym zostanie należycie poinformowany przez Partnera Akcji Promocyjnej.
 8. § 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
  1. 1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani nie będą stronami w sporach dotyczących prawa własności do Kodów PIN zarejestrowanych w Akcji Promocyjnej oraz dotyczących praw Uczestników do korzystania z adresów e-mailowych. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, że uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
  2. 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. § 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
  1. 1. Organizator A działający jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, iż nagrody zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 10. § 10 DANE UCZESTNIKÓW
  1. 1. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej są pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych (Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji Promocyjnej jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.), na co Uczestnik, poprzez fakt wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, wyraża zgodę. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji Promocyjnej i wydania Nagród.
 11. § 11 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Akcji Promocyjnej, nie później niż do dnia 7 sierpnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy wysyłać na adres K2 Internet S.A., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa z dopiskiem: „Odbierz piłkę, podaj dalej”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
  2. 2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail podany przy rejestracji do Akcji Promocyjnej, inne dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
  3. 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
 12. § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 1. Uczestnik przystępując do Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Regulamin Akcji Promocyjnej będzie dostępny na stronie www.coca-cola.pl albo www.odbierzpilke.pl. Informacja o Akcji Promocyjnej będzie również dostępna w punktach należących do Partnera Akcji Promocyjnej – sieciach Relay, InMedio, 1minute. Możliwość korzystania z aplikacji dostępnych na stronie www.coca-cola.pl albo www.odbierzpilke.pl może być uzależniona od indywidualnych konfiguracji sprzętowych i ustawień oprogramowania Uczestników lub dostawcy łącza internetowego.
  2. 2. Organizator dołoży wszelkich starań żeby aplikacje dostępne na stronie www.coca-cola.pl albo , www.odbierzpilke.pl funkcjonowały w sposób ciągły, przy czym Organizator jest upoważniony do przeprowadzania prac (napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian aplikacji lub innych elementów), podczas których dostępność aplikacji może być ograniczona lub strona www.coca-cola.pl albo www.odbierzpilke.pl może być niedostępna.
  3. 3. O przerwach technicznych zaplanowanych przez Organizatora i czasie ich trwania Organizator będzie informował Uczestników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w ramach strony www.coca-cola.pl albo www.odbierzpilke.pl.